Mt Kosciuszko

Mount Kosciuszko is the highest mountain peak in Australia

Click image to view larger and more details

Mt Kosciuszko-1

Mt Kosciuszko-1

18th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-2

Mt Kosciuszko-2

18th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-3

Mt Kosciuszko-3

18th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-4

Mt Kosciuszko-4

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-5

Mt Kosciuszko-5

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-6

Mt Kosciuszko-6

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-7

Mt Kosciuszko-7

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-8

Mt Kosciuszko-8

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-9

Mt Kosciuszko-9

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-10

Mt Kosciuszko-10

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-11

Mt Kosciuszko-11

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-12

Mt Kosciuszko-12

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-13

Mt Kosciuszko-13

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-14

Mt Kosciuszko-14

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-15

Mt Kosciuszko-15

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-16

Mt Kosciuszko-16

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-17

Mt Kosciuszko-17

19th January 2019

Kosciuszko National Park

Mt Kosciuszko-18

Mt Kosciuszko-18

19th January 2019

Kosciuszko National Park